top of page

Lejevilkår

 

Følgende lejevilkår er gældende ved leje af udstyr hos Glamping Life
1. Det lejede udstyr

Anvendelse

Telte og andet udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje kan kun ske med udlejers skriftlige godkendelse.

Lejeperiode

Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer og indtil udstyret er tilbageleveret til udlejer. Se i øvrigt afsnit 2 ”Afhentning og tilbagelevering”.

Første lejedag regnes fra det tidspunkt, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer. 

Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af ny kontrakt, hvor den nye lejeperiode fremgår.

Udlejer er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.

2. Afhentning & tilbagelevering

Afhentning af lejede udstyr

Lejer afhenter og tilbageleverer det lejede udstyr medmindre andet er aftalt.
Afhentning er på adressen Kastanievej 18, 3300 Frederiksværk, med mindre andet er aftalt. Afhentning sker altid den første dag i lejeperioden og returnering den sidste dag i lejeperioden, med mindre andet er aftalt.
Det lejede udstyr skal, medmindre andet er aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, hvor det er afhentet. Det lejede betragtes først som afleveret, når udlejer har kvitteret herfor.
 
Der vil ved afhentning blive udleveret en kontrakt som skal underskrives. Herudover skal der fremvises billede-ID i form af pas eller kørekort. CPR-nr. eller kørekortnummer afdækkes, hvorefter der bliver taget et billede. Billedet slettes efter aflevering.
Korteste lejeperiode er hhv. 2 - 3 dage og tilbagelevering skal ske på afleveringsdagen iht. aftale. Returneres udstyret for sent, faktureres lejer for de ekstra lejedage.
Ved køb af levering & afhentning leveres udstyret til aftalt adresse. Eventuel opsætning opsættes iht. punkt "4. Det lejede udstyr"
Tilbagelevering af det lejede udstyre inden den aftalte lejeperiode, vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af lejen.

Udstyrets stand ved lejers modtagelse:

Udlejer bærer ansvaret for, at udstyret er i god stand ved udlevering til lejer.
Teltene anvendes til at fra vildmarksture til bryllupper, så der kan forventes brugsspor på teltene.
Lejer bærer ansvaret for at inspicerer udstyret ved lejeperiodens start og vurdere udstyrets stand. Såfremt udstyret har skader eller lign. skal lejer dokumentere dette, samt kontakte udlejer hurtigst muligt.
 
Telte og andet udstyr kan være fugtige ved lejers modtagelse, da lejeperioder ofte ligger tæt på hinanden. Dette anses ikke for mislighold af aftalen og medfører ikke en reduktion i lejepris. Lejer vil dog ikke blive påkrævet et gebyr for eventuel aflevering af fugtigt udstyr. 

Lejede udstyrs stand ved tilbagelevering:

Telte og andet lejet udstyr skal tilbageleveres i samme stand, som det blev modtaget og skal være rent ved tilbagelevering. Manglende rengøring udbedres på lejers regning. Telte og andet lejede udstyr som er blevet påført elementer, som ikke kan fjernes, og som eksempelvis medfører varige lugtgener eller mug, kan betyde, at udstyret må betragtes som ødelagt. 
Telte skal afleveres helt tørre og rengjort. Har lejer ikke mulighed for at nedpakke telte tørre, kan teltene tørres mod en betaling af hhv. 2-3 dagslejer.
Er teltet ikke booket dagene efter aftalt afleveringsdato, vil der i visse tilfælde tilbydes senere og omkostningsfri tilbagelevering af et tørt telt. Dette aftales nærmere ved booking eller afhentning af telt.

Såfremt telte afleveres fugtigt kan udlejer op til 4 uger efter afleveringsdatoen, opkræve eventuelle omkostning for tørring, rensning, rengøring eller genoprettelse af skader iht. punkt "3. Forsikringsforhold & Ansvar".
Udlejer forbeholder sig retten til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede ikke lever op til normal standard.

Manglende eller forsinket returnering:

Telte og andet lejede udstyr skal tilbageleveres på den aftalte dag til aftalte tid. Hvis telte og andet lejet udstyr ikke leveres tilbage til tiden, betragtes det som genudlejet, og lejer hæfter for ny lejeperiode svarende til foregående.
Hvis aftalen ikke overholdes angående tilbagelevering af udstyret, vil lejer blive kontaktet af udlejer i første omgang. Hvis lejer fortsat ikke ønsker at tilbagelevere udstyret, vil tredjeparter blive involveret.

3. Forsikringsforhold & ansvar

Lejers ansvar under udlejning:

Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede udstyre, i det lejer har underskrevet kontrakt indtil det lejede udstyr er afleveret ifølge bestemmelserne i afsnit 2. ”Afhentning og tilbagelevering”. Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar.

I den aftalte lejeperiode bærer lejer det fulde ansvar for opbevaring og anvendelse af det lejede udstyr, og er ansvarlig for enhver skade som udstyret eller dele af udstyret eventuelt påføres eller kan påføre. Samtidig er lejer ansvarlig for at udstyret eller dele af udstyret ikke bortkommer under lejeperioden. Såfremt skader kan repareres udføres reparationen på lejers regning. Såfremt udstyret er bortkommet, stjålet eller ikke kan repareres erstatter lejer til fuld - og nyværdi. Lejer bærer alt ansvar for det lejede udstyr i lejeperioden.

Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avance tab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler.

Eventuelle skader skal omgående meddeles til udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet.

Skade, tab & stjålet udstyr:

Såfremt udstyret eller dele af udstyret mistes, uanset årsag, der ikke kan repareres, forpligter lejer sig til at betale erstatningsværdien af udstyret jf. kontrakt til udlejer. Påføres der skade eller hærværk på udstyret, kan udlejer kræve erstatning for genoprettelse af skade eller nyt udstyr. Dette gør sig gældende under hele lejeperiodens varighed.
Hvis der forekommer udgifter ved genanskaffelse af udstyr, reparationer eller rensning som overstiger depositum, skal beløbet være overført senest 14 dage efter endt lejeperiode via en bank overførsel. Overholdes dette ikke, vil politiet og fogderetten blive kontaktet.

Ansvar overfor offentlige myndigheder

Lejer er ansvarlig for, at teltet og andet udstyr opsættes og benyttes i henhold til gældende lovgivning og regler udstukket af myndighederne, herunder indhentning af eventuelle tilladelser, hvis dette er påkrævet. Glamping Lifes telte overholder gældende lovgivning. Det er lejer, som bærer det fulde ansvar for at indhente relevante tilladelser, det gælder også selvom udstyret opsættes af Glamping Life

Andet ansvar:

Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for materielle skader eller personskader forvoldt af, eller i forbindelse med, brug af det lejede udstyr.
4. Det udlejede udstyr

 

Det udlejede udstyr må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinjer og i henhold til enhver gældende lovgivning.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra udlejer.

Udstyr som lejer selv opsætter/nedtager:​

Lejer bærer ansvaret for, at alt udstyr, som lejer selv opsætter og/eller nedtager, pakkes og tilbageleveres i samme form og stand, som det blev modtaget. Lejer er ansvarlig for at materialet ikke lider overlast under opsætning eller nedtagning, samt at telte og andet udstyr er opstillet på en sådan måde, at det ikke skades, mens det er opsat, eller når det nedtages. Lejer skal følge anvisningerne i opsætningsvejledningerne som udleveres af udlejer.
Telte skal opsættes på græs, så de kan fæstnes til underlaget, med mindre andet er skriftligt aftalt. Teltene fastgøres til jorden med pløkker, således at de ikke blæser væk, det er vigtigt for at opnå et højt sikkerhedsniveau.

Udstyr som Glamping Life opsætter/nedtager:

Ved køb af opsætning og nedtagning opsættes udstyret af udlejer. Det er lejers ansvar at sikre, at der på forhånd er målt op og gjort plads til teltet. Det er ligeledes lejers ansvar at anvise en placering til telte, hvor telte kan opsættes og hvor der kan isættes pløkker i underlaget uden at gøre skade på telt eller underlag. Det er lejers ansvar at sørge for der ikke pløkkes i underjordiske installationer. Efter opsætning bære lejer ansvaret for alt udstyr.

Under anvendelse​

Undgå at lave bål tæt på teltet og vær opmærksom på vindretningen.
 
Kommer der synlige pletter på teltet må disse gerne fjernes med en våd klud som medfølger. Der kan bruges almindelig sæbe hvis dette er nødvendigt. Der må ikke anvendes nogle former for hårde kemiske rengøringsmidler.

Vejrforhold og force majeure:

I tilfælde af force majeure og i tilfælde af voldsomt eller farligt vejr, forbeholder udlejer sig ret til at ændre eller udskyde tidspunktet for transport og/eller opsætning/nedtagning af telte og andet udstyr. Opsatte telte skal evakueres i henhold til gældende lov, hvis det blæser kraftigere end teltene og/eller forankringen er egnet/beregnet til. I tilfælde af ændringer eller aflysninger, kan udlejer ikke holdes ansvarlig for økonomiske tab, hverken direkte eller indirekte.

Ved landsdækkende epidemier eller globale pandemier, der medfører nationale eller lokale myndigheds-påbud der gør arrangementet ulovligt at afholde uden for rimelige tilpasninger kan arrangementet flyttes uden beregning og prisstigning.

 

Ved annullering af arrangementet pga. landsdækkende epidemier eller globale pandemier gælder almindelige afbestillingsvilkår.

 

Et udskudt arrangement skal afholdes inden for 12 måneder efter oprindelig afholdelsesdato. Såfremt arrangementet ikke afholdes, annulleres arrangement.

 

Er ordregiver forhindret i at afholde arrangementet pga. egne forhold eller interne retningslinjer, er Glamping Life ikke forpligtet til at afholde arrangementet, hvis det er til væsentlig ulempe for Glamping Life almindelige afbestillingsvilkår gælder. 

Særlige lejevilkår ved leje af stjernetelt

Teltet Asivk Startent har ikke en certificeret vindtest og er primært tænkt til dags- og weekendarrangementer eller lejrbrug. Kommer vindstyrken over en 8-9 meter i sekundet, bør teltet tages ned. Hvis uvejret ikke er voldsomt, og det forventes, at det driver hurtigt over, kan stangen lægges ned og ikke pakke hele teltet sammen. Lejer bærer ansvaret for, at alt udstyr under lejeperioden.
5. Betalting

Betaling og reservation

Endelig reservation bekræftes efter modtagelse af underskrift på fremsendt kontrakt, samt betaling af fremsendt faktura på 50 % af den aftale slutpris. De resterende 50 % af det aftalte beløb faktureres umiddelbart efter arrangementets afholdelse til betaling senest 8 dage efter fakturaens modtagelse. Dog således at udlejer er berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb, såfremt der er væsentlige afvigelser fra materialet, herunder billedmateriale i det af Glamping Life fremsendte oplæg.

 

Ved bestilling under 14 dage inden arrangements dato, (eller et samlet beløb under kr. 15.000,- for Helhedspakken), forbeholder Glamping Life sig retten til at fakturere 100 % ved bestilling. Eventuelle opjusteringer eller tilkøb vil blive faktureret umiddelbart efter arrangementet.

 

Ved. indgåelse af kontrakten godkender ordregiver samtidig opbevaringen af alt data, som er indhentet i forbindelse med arrangementet samt billeder herfra. Disse data opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, medmindre dette frabedes skriftligt.

Afbestilling og ombooking

Ved afbestilling, som altid foretages skriftligt via fremsendelse af mail til benjamin@uhlemann.dk., forstås annullering, reduktion, afkortning, omplacering og lignende væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.

 

Afbestilling indtil 3 måneder før 1. udlejningsdato kan ske omkostningsfrit.

 

Ved afbestilling senere end 3 måneder, men inden 1 måned før 1. udlejningsdato, beregnes et gebyr svarende til 50 % af den aftalte pris.

 

Ved afbestilling senere end 1 måned før, men inden 14 dage før beregnes et gebyr svarende til 75 % af arrangementets pris.

 

Ved afbestilling senere end 14 dage før 1. udlejningsdato faktureres arrangementet til fuld pris.

 

Reservationer kan kun efter særlig aftale ombookes.

Særlige vilkår for Glampingpakken:

Ved arrangementer, hvor prisen er angivet pr. person, kan reduktionen indtil 10 % af det bekræftede antal deltagere afmeldes omkostningsfrit indtil 14 dage før det planlagte starttidspunkt. Herefter faktureres afmeldte eller udeblevne deltagere til fuld pris.

Hvis prisen er en samlet pris, reduceres prisen ikke ved reduktion af deltagerantal.

Ved afbestilling, som altid skal foretages skriftligt, forstås annullering, reduktion, afkortning, omplacering og lignende væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.

 

Særlig bemærkning:

Indgår der underleverandører i arrangementet, er deres annulleringsbetingelser for afbestilling gældende for deres leverance, i det omfang Ordregiver er blevet gjort bekendt med underleverandørens betingelser

Særlige vilkår for Helhedspakken:

Ved arrangementer, hvor prisen er angivet pr. person, kan reduktionen indtil 10 % af det bekræftede antal deltagere afmeldes omkostningsfrit indtil 14 dage før det planlagte starttidspunkt. Herefter faktureres afmeldte eller udeblevne deltagere til fuld pris.

Hvis prisen er en samlet pris, reduceres prisen ikke ved reduktion af deltagerantal.

Ved afbestilling, som altid skal foretages skriftligt, forstås annullering, reduktion, afkortning, omplacering og lignende væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.

 

Særlig bemærkning:

Indgår der underleverandører i arrangementet, er deres annulleringsbetingelser for afbestilling gældende for deres leverance, i det omfang Ordregiver er blevet gjort bekendt med underleverandørens betingelser.

6. Misholdelse af lejeaftale
Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, ifald denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette udlejer herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om udlejers ejendomsret til de lejede genstande.
7. Fortrydelses ret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Glamping Life. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare eller vi har indgået en aftale om en ydelse.
Har du givet dit samtykke til, at udlejningen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve rimelige omkostninger for det arbejde, der allerede er leveret. Det omfatter blandt andet arbejdstid, transportudgifter, slid og forbrugte materialer
Lejevilkår er senest revideret d. 18.02.2024
bottom of page